Test Reports

檢測報告

檢測報告

檢測報告

下載 主旨 發布時間
Download 2021符合GHS新版格式安全資料表(SDS)-紙管紙、裱面紙板、裱面白紙板、雙面塗佈紙板、瓦楞芯紙(中越文版) 2021-01-31
Download 2022符合GHS新版格式安全資料表-紙管紙、裱面紙板、裱面白紙板、雙面塗佈紙板、瓦楞芯紙(中英文版) 2022-01-13
Download 2022符合GHS新版格式安全資料表-紙管紙(中英文版) 2022-05-24
Download 2022符合GHS新版格式安全資料表-瓦楞芯紙(中英文版) 2022-05-24
Download 2022符合GHS新版格式安全資料表-裱面紙板(中英文版) 2022-05-24